NORSJÖ  2016 års förebyggande kommun

VästerbottenFörebygger -kontakt

Tony Bohman

Länssamordnare i Västerbotten

Tfn: 010-225 43 12
Tony.Bohman@lansstyrelsen.se

Länssamordning

Länsstyrelsens Länssamordning för ANTD-frågor i Västerbotten skall hjälpa till att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, tobak och dopning genom att ge stöd till lokala och regionala aktörer. Den regionala samordningen innebär att sprida kunskap, metodik och material samt skapa kontaktvägar och ett bra samarbete mellan kommunernas samordnare, landsting, polis och andra myndigheter samt frivilligrörelsen. Länsstyrelsen länssamordning kan också driva länets och kommunernas viktiga ANDT-frågor vidare på nationell nivå.

Länssamordning av alkohol- och drogförebyggande insatser i Västerbotten
Samordning av alkohol- och drogförebyggande insatser med utgångspunkt från nationella handlingsplaner har pågått sedan 2002-09-01i Västerbotten. Länssamordnaren är anställd på Länsstyrelsen Västerbotten är Tony Bohman.

Uppdraget som länssamordnare innebär:

- att verka för att i länets kommuner implementera den nationella strategin inom ANDT

- att vara stöd till kommunala samordnare & upprätthålla det nätverk som finns för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

- att ge stöd att utveckla ett lokalt förebyggande arbete med utgångspunkt från nationella handlingsplaner & med verksamma metoder

- att planera utbildnings- och informationsinsatser till politiker och tjänstemän inom kommun och landsting

- att sprida information till myndigheter och organisationer i syfte att mobilisera och samverka kring förebyggande insatser i länet

- att sprida information om alkohol- droger och förebyggande insatser via hemsidan vasterbottenforebygger.se

- att sprida kunskap om verksamma metoder & lokalt förebyggande arbete, bl.a. med utgångspunkt från nationellt utvecklingsarbete

- att vara en länk mellan nationell, regional och lokal nivå

Länssamordnaren ingår i Länssamrådsgruppen för alkohol- och drogfrågor I Västerbotten.

Samarbete pågår med:
- projektledare för STAD, en metod för ansvarsfull alkoholservering som ska spridas till krogar och restauranger
- Vägverket m.fl. kring rattfylleri
- Landstingets riskbruksprojekt
- Samordnare och förebyggande arbete i länets kommuner presenteras under länken: kommunernas arbete

 

 


Utvärdering av länssamordningen2005


Goda råd om samordning

 

Lägesrapport från Västerbottens läns landsting-juni-06


Barn i riskzon-rapport


Var står arbetet med strukturerad samordning i Västerbotten -2007


Kartläggning alkohol-narkotika 2000-2005


Nyhetsbrev okt 07


Julbrev-dec 07


Samordning i länet-pptpresentation-feb2008


Nationell verksamhetsplan för länssamordnare2008


Strategi för länssamrådsgruppen 2008-10


Sammanställning av teman för samordnarträffar 2002-08


Brev till kommunerna


Länssamordningsuppdraget 2008


Föräldrastödsinsatser i länet 2008-ppt


Rapport om utbildningsbehov för arbete med barn uppväxta i missbruksmiljö-2008